SPRAWOZDZANIE z ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO w MIELCU

Dodano 2012-05-22 09:54:39

       W dniu 26.04.2012 r. w restauracji „Parkowa” w Mielcu przy ul. Wolności 1 odbyło się  Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Mielcu. Zebranie otworzył, a następnie poprowadził Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Edward Guzy.

Prezydium Zebrania w osobach:

          Przewodniczący – Edward Guzy

          Sekretarz – Tadeusz Miłoś

          Członek – Barbara Piszczak

          Członek – Stanisław Bik

zostało wybrane przez delegatów jednogłośnie.

       Profesjonalne prowadzenie ZP przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej spowodowało, iż szesnastopunktowy porządek obrad został zrealizowany w niespełna 3 godziny.

Prezes Zarządu BS pan Józef Dąbrowski przedstawił obszerne sprawozdanie z działalności Banku za 2011r. Założone zadania w planach finansowych Banku na 2011 rok zostały wykonane w 100%. Wynik finansowy Banku w wysokości 1.468.596,66 zł netto został w całości przekazany na zwiększenie funduszu zasobowego. Uzupełnieniem wystąpienia pana Prezesa było złożenie sprawozdania z wykonania uchwał z poprzedniego ZP.

Przewodniczący Rady Nadzorczej przedstawił z kolei sprawozdanie z ubiegłorocznej działalności Rady Nadzorczej, w tym także Komisji Rewizyjnej. Sprawozdanie to w pełni przekonało delegatów i zaproszonych gości, iż Rada Nadzorcza pod przewodnictwem obecnego Przewodniczącego znakomicie wywiązuje się ze statutowych obowiązków.

Wiceprzewodniczący Banku pan Mieczysław Weber przedstawił proponowane zmiany w Statucie Banku, mające na celu dostosowanie jego zapisów do zmieniających się często nadrzędnych aktów prawnych. Ponadto przedstawił ambitne kierunki działania Banku na 2012 r.

Dyrektor Delegatury Związku Rewizyjnego w Rzeszowie pan Stefan Chudy pozytywnie ocenił przeprowadzoną weryfikację sprawozdania finansowego za 2011 r. i stwierdził, że wynik finansowy Banku za rok ubiegły w kwocie 1.468.596,66 zł był rzeczywistym odzwierciedleniem działalności finansowej.

Reprezentujący Bank Zrzeszający pan Emilian Pyra – Dyrektor Oddziału Regionalnego w Rzeszowie w superlatywach ocenił działalność Banku Spółdzielczego w Mielcu. Podkreślił, iż dobre wyniki uzyskiwane przez Bank w kolejnych latach spowodowały zdecydowany awans Banku w ocenie punktowej prowadzonej przez Bank Zrzeszający. Przypomniał, że w III grupie rówieśniczej tj. banków spółdzielczych o sumie bilansowej od 50 do 100 mln zł, według stanu na 31.12.2011 r. Bank Spółdzielczy w Mielcu, spośród 117 banków w zrzeszeniu, zajmuje 18 miejsce, a w województwie podkarpackim I miejsce.

             Bezpośrednio przed zakończeniem ZP delegaci jednogłośnie przyjęli uchwały wynikające z porządku obrad.

Aktualności

Boże Narodzenie 2018

..... więcej ›

Mapka dojazdu

więcej ›