Oświadczenie o stosowaniu Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych

Dodano 2016-11-23 13:54:52

Zarząd Banku Spółdzielczego w Mielcu oświadcza, że Bank Spółdzielczy w Mielcu i jego organy w zakresie swoich kompetencji będą stosować Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, przyjetych uchwałą Komisji Nadzoru Finansowego nr 218/2014 z dnia 22 lipca 2014 roku (Dz. Urz. KNF poz. 17), stanowiące załącznik do niniejszego oświadczenia.

Jednocześnie Zarząd Banku Spółdzielczego w Mielcu informuje o odstapieniu od stosowania częściowo Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, a mianowicie:

 

1.Zasada określona w  § 6 w brzmieniu:

               " § 6

1. W przypadku wprowadzenia instytucji nadzorowanej anonimowego sposobu powiadamiania organu nadzorczego lub organu nadzorującego o nadużyciu w tejże instytucji, powinna być zapewniona możliwość korzystania z tego narzędzia przez pracowników bez obawy negatywnych konsekwencji ze strony kierownictwa i innych pracowników instytucji nadzorowanej.

2.Organ zarządzający powinien przedstawić organowi nadzorującemu raporty dotyczące powiadomień o poważnych nadużyciach."

 

Zgodnie z wyjaśnieniami zawartymi w opublikowanym przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego dokumencie "Pytania i odpowiedzi" odstąpienie od przestrzegania zapisu § 6 nie wymaga uzasadnienia.

 

2. Zasada określona w § 8 ust. 4 w części dotyczącej:

 

"zapewnienie możliwości elektronicznego aktywnego udziału w posiedzeniach organu stanowiącego."

 

W opini Banku, Statut Banku, przepisy Prawa Spółdzielczego oraz Regulamin Obrad Zebrania Przedstawicieli obowiązujacy w Banku regulują przebieg i udział w Zebraniach Przedstawicieli w sposób kompleksowy. Wprowadzenie zasady byłoby w znacznym stopniu utrudnione ze względów organizacyjno-technicznych. Ponadto wprowadzenie technologii transmisji obrad Zebrań Przedstawicieli oraz dwustronna komunikacja w czasie rzeczywistym jest kosztownym rozwiązaniem.

Należy również zwrócić uwagę, iż wprowadzenie tej zasady ma sens w spółkach publicznych, gdzie akcjonariat jest rozproszony. Natomiast banki spółdzielcze cechują się z zasady lokalnością działania, w związku z czym nie ma uzasadnienia dla wprowadzania tak kosztownych rozwiązań.

 

3. Zasady określone w § 11 - transakcje z podmiotami powiązanymi.

Bank nie posiada podmiotów powiązanych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, w związku z czym nie wprowadził zapisów dotyczących § 11 do Polityki.

 

4. Zasady określone w § 12 ust. 1 i 2 - dokapitalizowanie i dofinansowanie Banku przez udziałowców.

W ocenie Banku Zasady te nie dotyczą Banku, m. in. ze względu na fakt, iż aktualnie obowiązujące przepisy prawa nie dopuszczają możliwości zaliczenia funduszu udziałowego do funduszy własnych Banku tzn. CET I, co oznacza, iż nie ma możliwości skutecznego dokapitalizowania Banku. Ponadto obowiązek dostarczenia wsparcia finansowego wydaje się byc racjonalne dla banków komercyjnych, gdzie występują udziałowcy większościowi. W przypadku Banku, który posiada dużą liczbę udziałowców będących osobami fizycznymi, nałożenie na nich dodatkowego obowiązku udzielania wsparcia finansowego jest niewykonalne i nieracjonalne. W związku z powyższym Bank postanowił niestosować zasad określonych w tych przepisach.

 

5. Zasady określone w § 13 oraz w § 19 - kompetencje członków organów Banku.

W związku z faktem, iż Bank, w przeciwieństwie do innych podmiotów nadzorowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego, posiada stosowne regulacje określające kompetencje członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej, Banku uznaje, iż realizuje obowiązki określone w tych zasadach poprzez stosowanie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, wytycznych, rekomendacji i zaleceń, określonych przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego oraz Komisję Nadzoru Finansowego, regulujących tą materię, z zachowanie zasady proporcjonalności.

 

Ponadto w Banku Spółdzielczym w Mielcu nie maja zastosowania Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, zawarte w § 22, § 53, § 54, § 55, § 56, § 57, gdyż nie dotyczą Banku.

Aktualności

Boże Narodzenie 2018

..... więcej ›

Mapka dojazdu

więcej ›