Informacja o możliwości złożenia skargi/reklamacji

Dodano 2016-11-29 13:31:00

 

 

Klient Banku Spółdzielczego w Mielcu ma możliwość złożenia skargi/reklamacji, czyli wystapienia zawierającego zastrzeżenia dotyczące świadczonych usług lub działalności Banku, a Bank ma obowiązek rozpatrzenia reklamacji według poniższych zasad:

 

 1. Forma i miejsce złożenia skargi/reklamacji

1. Klient może złożyć skargę/reklamację, dotyczącą usług świadczonych przez Bank w następującej formie:

1)pisemnej - osobiście w placówce banku obsługującej klientów lub przesyłką pocztową w rozumieniu z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe na adres dowolnej placówki bankowej zajmującej się obsługą klienta;

2)ustnej - telefonicznie lub osobiście do protokołu podczas wizyty w dowolnej placówce Banku;

3) elektronicznie - wysyłając e-mail na adres podany na stronie internetowej Banku tj.
centrala-bs.mielec@bankbps.pl lub mielec@bswmielcu.pl;

2. Skargi/reklamacje dotyczące operacji finansowych Bank przyjmuje wyłącznie w formie pisemnej lub za pośrednictwem e-maila:centrala-bs.mielec@bankbps.pl lub mielec@bswmielcu.pl

3. Treść skargi/reklamacji złożonej w formie pisemnej powinna zawierać:

    1) imię i nazwisko składającego reklamację,

    2) nr PESEL w przypadku osoby fizycznej lub REGON/NIP w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej,

    3) adres korespondencyjny,

    4) dokładny opis zdarzenia lub przedmiotu zastrzeżeń,

    5) własnoręczny podpis składającego reklamację.

4. Treść skargi/reklamacji złożonej w formie elektronicznej powinna zawierać dane określone w ust. 3 pkt. 1-4.

5. Reklamacja dotycząca transakcji płatniczej powinna dodatkowo zawierać:

    1) imię i nazwisko użytkownika karty,

    2) numer karty,

    3) numer rachunku karty,

    4) datę i kwot reklamowanej transakcji płatniczej,

    5) miejsce dokonania reklamowanej transakcji płatniczej (nazwa placówki, miasto, państwo).

6. Na żądanie Klienta Bank potwierdzi pisemnie lub w inny sposób uzgodniony z Klientem fakt złożenia przez niego reklamacji.

7. Bank może zwrócić się do Klienta z prośbą o złożenie dodatkowych pisemnych informacji lub dostarczenie dodatkowych dokumentów, jeżeli uzyskanie tych informacji bedezie niezbędne do rozpatrzenia reklamacji.

 

2. Miejsce złożenia skargi/reklamacji

1. Skargi/reklamacje moga być wnoszone przez klienta we wszystkich placówkach Banku zajmujących się obsługą klienta.

2. Odpowiednie adresy oraz numery telefonów umożliwiające złożenia reklamacji dostępne są w placówkach banku lub na stronie internetowej Banku - www.bswmielcu.pl

3. Złożenie reklamacji niezwłocznie po powzięciu przez Klienta zastrzeżeń ułatwi i przyspieszy rzetelne rozpatrzenie reklamacji, chyba, że okoliczność ta nie ma wpływu na sposób postępowania z reklamacją.

 

3. Termin rozpatrzenia skarg/reklamacji

1. Bank rozpatruje skargę/reklamację i udziela odpowiedzi bez zbędnej zwłoki jednak nie później niż w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty jej otrzymania.

2. W przypadku, gdy z uwagi za złozoność sprawy, zachodzi konieczność przeprowadzenia postępowania wyjasniającego i termin 30 -dniowy nie może zostać dotrzymany, Bank informuje Klienta o:

   1) przyczynie opóźnienia,

   2) okolicznościach, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia reklamacji,

   3) przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji.

 

4. Sposób powiadomienia o rozpatrzeniu skarg/reklamacji

Bank udziela odpowiedzi na skargę/reklamację Klienta:

  1) w formie pisemnej, listem poleconym wysłanym na adres korespondencyjny Klienta,

  2) pocztą elektroniczną na adres e-mail zarejestrowany w systemie Banku lub podany w treści skargi/reklamacji, o ile Klient wnioskował o udzielenie odpowiedzi w tej formie.

 

5. Odwołanie od decyzji Banku

1. W przypadku nieuwzględnienia roszczeń wynikających ze skargi/reklamacji klient może:

  1) zwrócić się do Zarządu banku o ponowne rozpatrzenie skargi/reklamacji w terminie 30 dni od daty otrzymania odpowiedzi;

  2) zwrócić się o pomoc do organizacji konsumenckich (miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Konsumenta);

  3) skorzystać z instytucji mediacji albo sądu polubowbnego przed Arbitrem Bankowym przy Związku Banków Polskich i/lub przed Sądem Polubownym przy komisji Nadzoru Finansowego, na zasadach określonych w regulaminach tych instytucji, dostępnych na stronach: www.zbp.pl oraz www.knf.gov.pl ;

   4) wystąpić z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego;

   5) wystąpic z powództwem do sądu powszechnego miejscowo właściwego do rozpoznania sprawy.

2. Bank informuje, że:

   1) organem nadzoru właściwym w sprawach ochrony konsumenta jest Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, plac Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa,

   2) organem nadzoru nad działalnością Banku jest Komisja Nadzoru Finansowego, plac Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa.

Aktualności

Boże Narodzenie 2018

..... więcej ›

Mapka dojazdu

więcej ›