Oświadczenie o stosowaniu Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych

Dodano 2018-01-12 11:43:48

 

 

Zarząd Banku Spółdzielczego w Mielcu oświadcza, że Bank Spółdzielczy w Mielcu i jego organy w zakresie swoich kompetencji będą stosować Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, przyjętych uchwałą Komisji Nadzoru Finansowego nr 218/2014 z dnia 22 lipca 2014 roku (Dz. Urz. KNF poz.17), stanowiące załącznik do niniejszego oświadczenia.

Jednocześnie Zarząd Banku Spółdzielczego w Mielcu informuje o odstąpieniu od stosowania częściowo Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, a mianowicie:

 

1)      § 8 ust. 4 w części dotyczącej:

 

 „zapewnienie możliwości elektronicznego aktywnego udziału w posiedzeniach organu stanowiącego.”


Uzasadnienie: Powołując się na zasadę proporcjonalności wynikającej ze skali, charakteru działalności oraz specyfiki działalności prowadzonej przez Bank, odstępuje się od przestrzegania zasady dotyczącej umożliwienia elektronicznego udziału wszystkim członkom w posiedzeniach organu stanowiącego. W ocenie Banku spełnienie powyższej zasady nie znajduje zastosowania przy uwzględnieniu specyfiki działalności banku spółdzielczego, którego większość właścicieli stanowią mieszkańcy lokalnego środowiska. Ponadto zgodnie ze Statutem Banku, zawiadomienia członków o czasie, miejscu i porządku obrad Zebrania Przedstawicieli wysyłane są listem, co najmniej 7 dni przed terminem obrad. Tak uregulowany sposób informowania członków Banku gwarantuje możliwość ich osobistego uczestnictwa w Zebraniu Przedstawicieli. Bank nie jest przygotowany pod względem technicznym i organizacyjnym do wykonania tej zasady. Dodatkowo jej wprowadzenie wiąże się ze znacznymi kosztami, które w ocenie Banku są nieuzasadnione. Powyższe uzasadnia rezygnację z organizacji posiedzeń organu stanowiącego poprzez zdalny, elektroniczny udział członków.

 

2)      Zasady określone w §11 – transakcje z podmiotami powiązanymi

 

Bank nie posiada podmiotów powiązanych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo Bankowe, w związku z czym nie wprowadził zapisów dotyczących § 11 do Polityki.

 

3)      Zasady określone w § 12 ust.1 i 2 – dokapitalizowanie i dofinansowanie Banku przez udziałowców

 

W ocenie Banku Zasady te nie dotyczą Banku, m. in. ze względu na fakt, iż aktualnie obowiązujące przepisy prawa nie dopuszczają możliwości zaliczenia funduszu udziałowego do funduszy własnych Banku tzn. CET I, co oznacza, iż nie ma możliwości skutecznego dokapitalizowania Banku. Ponadto obowiązek dostarczenia wsparcia finansowego wydaje się być racjonalne dla banków komercyjnych, gdzie występują udziałowcy większościowi. W przypadku Banku, który posiada dużą liczbę udziałowców będących osobami fizycznymi, nałożenie na nich dodatkowego obowiązku udzielania wsparcia finansowego jest niewykonalne i nieracjonalne. W związku z powyższym Bank postanowił  niestosować zasad określonych w tych przepisach.

 

W Banku Spółdzielczym w Mielcu nie stosuje się następujących Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, gdyż nie dotyczą Banku: § 53, § 54, § 55, § 56, § 57.

Aktualności

Boże Narodzenie 2018

..... więcej ›

Mapka dojazdu

więcej ›